S 4333580

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและพิธีเปิดโครงการฯ นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประมงจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลตำบลวังกระพี้ ผู้นำชุมชนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักเรียน และประชาชนชาววังกระพี้ โดยกิจกรรมภายในวันนี้ประกอบด้วย การปล่อยขบวนรถรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 123 ตัว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไป ณ เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6