462575

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 – วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพี่เลี้ยงของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จำนวน  154 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต จำนวน 18 คน ผู้แทนกองสำนักที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภายนอกผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 192 คน 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6