23643

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ”เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านปศุสัตว์ มีความสะดวกรวดเร็วเป็นไปตามระเบียบ โดยมี นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ”ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6