S 4440080 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมกิจกรรมปศุสัตว์จิตอาสา ปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านทับเกวียนทอง หมู่ที่ 13 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียม และเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร และด่านกักกันสัตว์พิจิตร ผู้นำชุมชนเข้าร่วม ภายในกิจกรรมครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับโรคในสัตว์เคี้ยวเอื้อง สาธิตการผลิตแร่ธาตุก้อนสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง มอบหญ้าแพงโกล่าแห้ง จำนวน 5,000 กิโลกรัม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน และวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย การถ่ายพยาธิภายใน การเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์ ตรวจการตั้งท้อง ฉีดยาบำรุง รักษาโคป่วย การผ่าตัดเบนลึงค์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในฟาร์ม พร้อมทั้งแนะนำการเลี้ยง การจัดการ และมอบเวชภัณฑ์ โดยมีเกษตรกรที่ได้รับบริการ จำนวน 28 ราย และสัตว์ที่ได้รับบริการ จำนวน 596 ตัว 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6