S 208969736 

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ปศุสัตว์อำเภอชนแดน เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ออกติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อติดตามสถานะแม่โคเนื้อ แม่กระบือ ลูกเกิด และชี้แจงการชำระหนี้เงินกู้ยืมของโครงการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6