4411

 วันที่  26 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ เข้าตรวจเพื่อให้การรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรพ่อแม่พันธุ์และสุกรขุน จำนวน 3 ฟาร์ม ดังนี้

             1. ฟาร์มอุทัยธานี 1 อ.สว่างอารมณ์ (สุกรพ่อแม่พันธุ์ : ขอใหม่) 
             2. ฟาร์มปาลิดา อ.เมืองอุทัยธานี (สุกรขุน : ต่ออายุ)
             3. บ้านใต้ฟาร์ม อ.บ้านไร่ (สุกรขุน : ต่ออายุ)
 ผลการตรวจพบว่า
- ผ่านเกณฑ์การตรวจอย่างมีเงื่อนไขทั้ง 3 ฟาร์ม โดยให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
1. คู่มือป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
2. เอกสารการตรวจสอบย้อนกลับ
3.ใบสั่งยาของสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม
4. รายงานการฉีดวัคซีน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6