S 5439510

วันที่ 1 สิงหาคม 2565หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสหกรณ์โคนมหล่มสัก จำกัด จัดอบรมให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ “โรคเต้านมอักเสบและการคัดกรองโรคเต้านมอักเสบ” ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 22 ฟาร์ม โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคเต้านมอักเสบ การตรวจสอบโรคเต้านมอักเสบด้วยน้ำยา CMT  และสาธิตขั้นตอนการตรวจ CMT ที่ถูกต้อง รวมถึงแนะนำการตรวจสอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์รีดนมที่ถูกต้อง เพื่อช่วยให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในฟาร์มของตนเองเพื่อสุขภาพที่ดีของโคนมและผลผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6