S 211877895

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอท่าปลา ออกติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 20 ราย โครงการดังกล่าวมีการมอบพันธุ์ไก่ไข่ รายละ 15 ตัว อาหารสัตว์ รายละ 5 กระสอบ ซึ่งขณะนี้ไก่ไข่กำลังให้ผลผลิตเกษตรกรมีไข่ไว้รับประทานในครัวเรือน และบางส่านมีการจำหน่ายในพื้นทีและติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  (ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปี 2562) ในพื้นที่ตำบลนำ้หมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  เป้าหมายเกษตรกร 35 ราย เพื่อติดตามสถานะแม่โค และลูกเกิด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6