S 12042287

วันที่  2 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ เข้าตรวจเพื่อให้การรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร ประเภทสุกรขุน 

จำนวน 1 ฟาร์มได้แก่ 
- ลักษณ์ยมฟาร์ม (ตรวจต่ออายุ) อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 ผลการตรวจพบว่า ผ่านเกณฑ์การตรวจอย่างมีเงื่อนไข โดยให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมในส่วนของเอกสารการตรวจสอบย้อนกลับ ให้เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6