S 211976202

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายเทวัญ. รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฟาร์ม
โคเนื้อสร้างอาชีพ  ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาผลการชำระหนี้เงินกู้โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ การดำเนินการเรื่องแก้ไขสัญญากู้ยืมเงินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 และการพิจารณาการคำนวณค่าเบี้ยปรับและการคำนวณหนี้คงค้างระหว่างกรมปศุสัตว์กับองค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นต้น โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ      รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6