493940

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 17 โดยมีนายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เป็นประธานการประชุม เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยนายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม โดยผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (video conference application : Zoom) ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อ.เมือง จ.พิษณุโลก