S 6004776

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2565 (Word Rabies Day 2022) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการจัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ จัดกิจกรรม ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6