S 271654923 

วันที่ 21 กันยายน 2565 
▪️ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เข้าติดตามและให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ในอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยให้คำแนะนำการป้องกันและรักษาในไก่พื้นเมือง มอบยาปฏิชีวนะ วิตามินบำรุงร่างกาย และถ่ายพยาธิให้กับเกษตรกร จำนวน 2 ราย
▪️ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์โพทะเล เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 2 ฟาร์ม ได้แก่ 1.ฟาร์มจันทิมา ภู่ทอง 2.ฟาร์มสุมนา เนียมเอี่ยม โดยเข้าสอบถามปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ พร้อมทั้งแนะนำการจัดการอาหารกลุ่มแม่โครีดนม โดยชั่งปริมาณอาหารข้นตามปริมาณน้ำนมดิบและอาหารหยาบให้เพียงพอต่อความต้องการของโครีดนม แนะนำการจัดการฟาร์ม เน้นย้ำการสุขศาสตร์การรีดนมที่ดี และปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6