241436 

วันที่ 21 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต6 ร่วมประชุมชี้แจงกิจกรรมเฝ้าระวังในสัตว์ปีก ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี น.สพ.วีระชัย  สุดดี ผอ.กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสำนักงานปศุสัตว์เขตทั้ง 9 เขตร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อชี้แจงโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังในสัตว์ปีก ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงการสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2565 ด้วย