1

วันที่ 20-22 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต6 ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย 3 อำเภอ ได้แก่
1.อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และได้รับการช่วยเหลือเสบียงอาหารสัตว์จำนวน 3 ตำบลได้แก่ ตำบลบางไผ่ ตำบลภูมิ ตำบลวังตะกู 
2.ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และได้รับการช่วยเหลือเสบียงอาหารสัตว์ จำนวน 14 ราย
3.ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และได้รับการช่วยเหลือเสบียงอาหารสัตว์ จำนวน 7 ราย
โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติตรวจเสบียงอาหารสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการของสัตว์ และมีการให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย ให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องภัยพิบัติเบื้องต้น
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6