temp c76b50f1f68d9accf57fed38d9e04d4d3 4820004610035434685 333423578300984

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  ดำเนินการคัดเลือกและตรวจเยี่ยมอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2566 ของนายศรัญย์ ใจดี อาสาปศุสัตว์เขต 6 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเสียสละปฏิบัติงานด้านอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ ณ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6