S 109396418

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมประชุมคณะทำงานสื่อสร้างสรรค์ ครอบครัวปศุสัตว์ ผ่านระบบออนไลน์ zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ ผ่านสื่อช่องทางออนไลน์ต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
#ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
#ครอบครัวปศุสัตว์
ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง