S 288178186

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าเยี่ยมฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ฟาร์ม
โดยให้แนะนำการจัดการอาหารและคำนวณสูตรอาหารเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ พร้อมทั้งเน้นย้ำการคัดกรองโรคเต้านมอักเสบเบื้องต้นด้วยน้ำยา CMT อย่างเป็นประจำ แล้วรักษาเจ็บกีบ จำนวน 3 ตัว ได้ทำการแต่งกีบรักษาแผลพร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลรักษาต่อไป จากนั้นล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ในแม่โคกลับสัดหลังคลอด จำนวน 2 ตัว พบปัญหารังไข่ทำงานไม่สมบูรณ์ แบนรีบ ทำการแนะนำฉีดยาและเสริมแร่ธาตุกลุ่มซีลีเนียม พร้อมทั้งเน้นย้ำการจัดการสุขภาพระดับฝูง การป้องกันและเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน และติดตามลูกเกิด ขึ้นทะเบียน จำนวน 7 ตัว
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6