616421

วันที่  18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สรุปและชี้แจงแผน/ผลการปฎิบัติงานประจำปี ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ เพื่อชี้แจงให้หน่วยงานได้รับทราบและเข้าใจการปฎิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์  ผ่านระบบ ZOOM  Conference  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 (ห้องเหลืองหางขาว)อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก