1

วันที่ 18-19  มกราคม 2566 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการคัดเลือกองค์กรผู้เลี้ยงแพะดีเด่น ระดับเขต 6  และติดตามงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ดังนี้
1. วันที่ 18 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก เข้าคัดเลือกองค์กรผู้เลี้ยงแพะดีเด่น ระดับเขต 6 ณ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะบ้านเมืองใหม่ อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ และติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
2. วันที่ 19 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลานกระบือ เข้าคัดเลือกองค์กรผู้เลี้ยงแพะดีเด่น ระดับเขต 6 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะอำเภอลานกระบือ  และติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่  อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  
     โดยกิจกรรมการคัดเลือกดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกร เป็นแบบอย่างในการเลี้ยงสัตว์ เป็นตัวอย่างและจุดศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรในพื้นที่และผู้ที่สนใจต่อไป 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6