621129 

วันที่  24 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ครั้งที่1/2566 ผ่านทางระบบ Zoom  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ( ห้องเหลืองหางขาว ) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก