S 111010008

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางสาวณัฐสุดา วิปรวณิชย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก (SCP) ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6