S 9945134

สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์เทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมบางแก้ว สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับจังหวัด (DLD-C) เพื่อวางแผนการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคของสถานประกอบการที่ยื่นแบบแสดงคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการอาหารเสิรม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และซักซ้อม ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6