S 112238709 

วันที่ 11-13 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมสัมนนาเชิงนโยบายในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์
”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาในด้านการปฏิบัติงานในการรับมือโรคระบาดสัตว์ ร่วมกันพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคมและหน่วยงานระหว่างประเทศในการควบคุม ป้องกันโรคสัตว์ ณ โรงแรมอีโค่ โคซี่ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6