42146 0

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6  เป็นประธานการประชุมสัมมนาติดตามการปฏิบัติงานหน่วยงานราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ปีงบประมาณ 2566 เพื่อติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งในส่วนที่เป็นงานตามนโยบาย งานเร่งด่วนของรัฐบาล หารือข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์เข้ารวมผ่านระบบ  Zoom Meeting และหารือแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในสัตว์ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมทั้งร่วมรับฟังการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ผ่านระบบ facebook live ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6