1 

วันที่ 14 กันยายน 2566 เจ้าหน้าส่วนสุขภาพ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร  เข้าตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ ของสกายริเวอร์แลนด์ฟาร์มในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผลการตรวจประเมิน พบว่าผ่านเกณฑ์การรับรองฟาร์มปลอดโรคอย่างมีเงื่อนไข โดยให้ส่งเอกสารคู่มือการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6