1532346

วันที่ 15 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยหัวหน้าด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร  และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการตรวจรับรองการขออนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) สำหรับที่พักซากสัตว์ประเภท (1) ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง เพื่อการบริโภคภายในประเทศของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

#ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6