1 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ “พัฒนาระบบตามสอบน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ”เพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ทราบถึงแหล่งที่มาและข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบทั้งประเทศ สามารถนำมาใช้ในการวางแผนการบริหารน้ำนมดิบของประเทศไทย ผ่านระบบ Video conference (Zoom) Meeting
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6