371043 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 
         นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า และส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยให้เข้มงวดในการตรวจสอบกักกันและดำเนินคดีกับสินค้าเกษตรเถื่อนผิดกฎหมาย โดยให้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาสินค้า (ห้องเย็น) ทั้งหมดในพื้นที่ ภายในวันที่ 20–30 พฤศจิกายน 2566 โดยให้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดทำแผนการเข้าตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาสินค้า (ห้องเย็น) และรายงานผลการปฏิบัติงานให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ทราบ
         ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลห้องเย็นระดับจังหวัด และแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลของกลางที่ยึด/อายัดระดับจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมบางแก้ว สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก
------------------------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6