174772

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก, อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย, อำเภอเมืองสุโขทัย, อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6