36582 

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรายงานผล ปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ( ห้องบางแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6