41632 

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายประภาส  ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย เพื่อประชุมติดตามงานและชี้แจงความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ  Zoom Meetings ณ ห้องประชุมบางแก้ว สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6