วันที่ 15  ธันวาคม 2560 นางวิไลพร  ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นางอรไท  สุรฤทธิพงศ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาแพะ-แกะ ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  โดยมีนายประยูร  ครองยุติ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุม

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม

วันที่ 4 ธ.ค. 60 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพย์ชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมการดำเนินการกิจกรรมงานบริการสุขภาพสัตว์ในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดกิจกรรมทำความสะอาด  Big Cleaning Day ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ที่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมนี้พร้อมกันทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์โดย นายชัยนาท  แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดประชุมชี้แจงและวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคขุน พื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 6 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากกองสารวัตรและกักกัน, หัวหน้าด่านและหัวหน้าชุดปฏิบัติงานจากกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 3,4,5 และ 6 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เนื้อหาอื่นๆ...