รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563