รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ในพื้นที่เขต 6  

เดือนกันยายน 2561

* สรุปข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบเป็นรายจังหวัด 
* รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบจำแนกรายจังหวัดและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

เดือนตุลาคม 2561

สรุปข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบเป็นรายจังหวัด 
รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบจำแนกรายจังหวัดและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

เดือนพฤศจิกายน 2561
สรุปข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบเป็นรายจังหวัด 
รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบจำแนกรายจังหวัดและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

เดือนธันวาคม 2561
สรุปข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบเป็นรายจังหวัด 
รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบจำแนกรายจังหวัดและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

เดือนมกราคม 2562
สรุปข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบเป็นรายจังหวัด 
รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบจำแนกรายจังหวัดและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

เดือนกุมภาพันธ์ 2562
สรุปข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบเป็นรายจังหวัด 
รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบจำแนกรายจังหวัดและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

เดือนมีนาคม 2562
สรุปข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบเป็นรายจังหวัด 
รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบจำแนกรายจังหวัดและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

เดือนเมษายน 2562
สรุปข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบเป็นรายจังหวัด 
รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบจำแนกรายจังหวัดและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

เดือนพฤษภาคม 2562
สรุปข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบเป็นรายจังหวัด 
รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบจำแนกรายจังหวัดและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

เดือนมิถุนายน 2561
สรุปข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบเป็นรายจังหวัด
รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบจำแนกรายจังหวัดและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

เดือนกรกฎาคม 2562
สรุปข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบเป็นรายจังหวัด 
รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบจำแนกรายจังหวัดและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

เดือนสิงหาคม 2562
* สรุปข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบเป็นรายจังหวัด 
* รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบจำแนกรายจังหวัดและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

เดือนกันยายน 2562
* สรุปข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบเป็นรายจังหวัด 
* รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบจำแนกรายจังหวัดและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ