เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสุขภาพสัตว์ปี 2562

* แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย
* การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
* คำถามฝึกปฏิบัติ ASF71218 
* ซ้อมแผนรับมือฉุกเฉินป้องกันโรคหวัดนก 
* เหตุการณ์จำลองซ้อมแผนโรคระบาดไข้หวัดนก
* มาตรา 7
* กฎกระทรวง ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. 2561
* เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ตาม ม.9
* ระเบียบเปรียบปรับ
* สคบ_แผน FMD
* มาตราการโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวชายแดน
* ใบแจ้งค่าใช้จ่าย