แผนการปฏิบัติงานประจำปี
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร
รุ่นที่ 1- 2  วันที่ 22-23 สิงหาคม  2566 
ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 * รายชื่อผู้ได้รับพิจารณาเข้ารับการฝกอบรมหลักสูตรการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร  รุ่น 1 
* รายชื่อผู้ได้รับพิจารณาเข้ารับการฝกอบรมหลักสูตรการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร  รุ่น 2
 
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2563
 
มาตรฐานฟาร์ม ปศุสัตว์อินทรีย์  
ตัวอย่างแผนผังฟาร์มสุกร - คู่มือปศุสัตว์อินทรีย์สำหรับเจ้าหน้าที่ ฐานข้อมูล GMP โรงฆ่าสัตว์
แผนผังฟาร์มไก่ไข่ - แบบขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ฐานข้อมูลศูนย์รวบรวมไข่
แผนผังฟาร์มไก่เนื้อ - แบบขอรับรองผึ้งอินทรีย์ ฐานข้อมูลศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
แผนผังฟาร์มโคนม - แบบขอรับรองพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ แบบฟอร์มทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่ทั่วไป ( ปศุสัตว์ OK )
แผนผังฟาร์มเป็ดเนื้อ - แบบขอรับรองอาหารสัตว์อินทรีย์
ระเบียบ GAP58 - แบบฟอร์มตรวจประเมินผึ้งอินทรีย์
คู่มือ GAP ปี 58 - แบบฟอร์มตรวจประเมินพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ แบบฟอร์มต่างๆ
ตารางกระบวนงาน GAP - แบบฟอร์มตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์  - แบบฟอร์มขอยกเลิก
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2560 - แบบฟอร์มตรวจประเมินสถานประกอบการอินทรีย์  - แบบฟอร์มขอรับรอง
สารเร่งเนื้อแดง ( สุกร )  - แบบฟอร์มตรวจประเมินอาหารสัตว์อินทรีย์  - แบบฟอร์มขอรับรอง สำหรับสถานที่ฟักไข่สัตวืปีก
กำแพงเพชร         - พิจิตร  - สรุปจำนวนฟาร์มและจำนวนสัตว์ปัจจุบัน  - แบบฟอร์มขอรับรอง สำหรับฟาร์มผึ้ง
ตาก                    - อุทัยธานี  - สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
(ปศุสัตว์ OK Update 30 ก.ย. 61)
 - แบบฟอร์มขอรับรอง สำหรับฟาร์มนกเขาชวาเสีย
นครสวรรค์            - อุตรดิตถ์    
พิษณุโลก            - เพชรบูรณ์   แบบฟอร์มตรวจประเมิน GAP
สุโขทัย                - เขต 6    - กวาง           - แกะเนื้อ       - ไก่ไข่
     - ไก่เนื้อ         - ไก่พันธุ์        - ไก่พื้นเมือง
สารเร่งเนื้อแดง ( โคขุน )    - โคนม          - โคเนื้อ         - จิ้งหรีด
กำแพงเพชร         - พิจิตร    - นกกระทา     - นกเขาชวาเสียง  - เป็ดไข่
ตาก                    - อุทัยธานี    - เป็ดเนื้อ        - เป็ดพันธุ์      - ผึ้ง
นครสวรรค์            - อุตรดิตถ์    - แพะนม         - แพะเนื้อ      - ฟักไข่
พิษณุโลก             - เพชรบูรณ์    - สุกร
สุโขทัย                 - เขต 6
   
     
โรงฆ่าสัตว์ ( ฆจส. 2 หรือ กฆ.1)    
โค - กระบือ    
สัตว์ปีก    
สุกร    
เขต 6    
สรุปข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ปีก ที่มีใบอนุญาต ( ฆจส.2)    
สรุปข้อมูลโรงฆ่าโค ที่มีใบอนุญาต ( ฆจส.2)    
สรุปข้อมูลโรงฆ่าสุกร ที่มีใบอนุญาต ( ฆจส.2)