1616496811331 

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการติดตามงานด้านส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี การดำเนินงานดังกล่าว ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
รายงาน

1616539272994 

วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เป็นวิทยากรบรรยาย"การพัฒนาฟาร์มโคเนื้อสู่มาตรฐาน GFM และการยกระดับมาตรฐานสินค้าเพื่อการแข่งขัน"  ภายใต้กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร "หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อมาตรฐาน GFM" โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดสุโขทัย (โครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และชุมชนของจังหวัดสุโขทัย) จัดโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน เข้าร่วมรับการอบรม 209 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
#ข่าวประชาสัมพันธ์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

60153 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อให้การปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้กับหน่วยงานในระดับภูมิภาคของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมทางไกลออนไลน์ด้วยโปรแกรม Application : Zoom มายัง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

20210323 094334 

วันที่ 23 มีนาคม 2564 
             สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย นายเทวัญ  รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง, หัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก, ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์, ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์, ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดและตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ด้านยุทธศาสตร์ฯ ด้านนโนบายกรมปศุสัตว์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์กำหนด
#ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

20210322 102741 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 
             สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย นายเทวัญ  รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก, หัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก, ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์, ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์, ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ 
#ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6