1616201120736 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ได้ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อมาตรฐาน GFM  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการนำไปปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานฟาร์ม GFM หรือ GAP ซึ่งจะทำให้อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อมีความมั่นคง ปลอดภัยจากโรคระบาด สร้างโอกาสทางตลาดที่ต้องการโคเนื้อที่มีการเลี้ยงตามเกณฑ์ GFM หรือ GAP ต่อไป

1616201285158 

วันที่ 19 มีนาคม 2564  เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ออกหน่วยห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)” เพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนด ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง จากปัสสาวะสุกรจากฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ และทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น เช่น การตรวจการปลอมปน ความชื้น สารพิษจากเชื้อรา สารตกค้างและยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ ได้แก่ อาหารปลา อาหารกุ้ง อาหารสุกร อาหารไก่ อาหารเป็ด และอาหารสุนัข ซึ่งผลการตรวจปัสสาวะทุกตัวอย่างไม่พบสารเร่งเนื้อแดง และไม่พบการปนเปื้อนในอาหารสัตว์

1616142882873 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่มธคก. ที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำปี 2564 ณ กลุ่มธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ บ้านวังทอง ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และคัดเลือก Smart Farmer  ดีเด่น  ระดับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 นายสถาปนิตย์  แตงอ่อน ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ และติดตามโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอหนองบัว และอำเภอเก้าเลี้ยว การดำเนินงานดังกล่าว ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว  และปศุสัตว์อำเภอเก้าเลี้ยว
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
รายงาน

20210319 151345

วันที่ 19 มีนาคม 2564 
             สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย นายเทวัญ  รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก, หัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก, ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์, ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์, ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ 
#ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1616058222761 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เจ้่าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เพื่อติดตามกิจกรรมด้านการฝึกอบรม กิจกรรมด้านการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์โดยให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ การจัดการเลี้ยงดู  และการป้องกันโรคสัตว์ พร้อมสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 20 ราย