1617183874464 

วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง อำเภอศรีสัชนาลัยและอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ออกติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อติดตามสถานะแม่โคเนื้อ สถานะลูกเกิด และเรื่องการชำระหนี้เงินกู้ จำนวน 9 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มเกษตรกรฯ สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขของโครงการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1617195587998
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและด่านกักกันสัตว์พิษณุโลกเข้าตรวจรับรองการขออนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) สำหรับที่พัก
ซากสัตว์ประเภท (1) ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง เพื่อการบริโภคภายในประเทศของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)​ สาขาพิษณุโลก 
       ผลการตรวจ ผ่านการประเมิน แบบมีเงื่อนไขโดยให้เพิ่มป้ายบ่งชี้ซากสัตว์ในห้องแช่แข็ง และปรับปรุงสภาพพื้นห้องแช่แข็งที่มีการชำรุด

1617026905850 
วันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เข้าปฏิบัติงานทดสอบโรคประจำปี และฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 2/2564 จำนวน 6 ฟาร์ม แล้วเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อทดสอบในโครงการประเมินระดับความคุ้มโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม (Day 120) พร้อมให้บริการแต่งกีบโค จำนวน 3 ตัว แนะนำการจัดการอาหารในกลุ่มแม่โครีดนม
#ข่าวประชาสัมพันธ์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1617072897241

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย นายมานพ  มาเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ( 771 ) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1616679167131

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับศูนย์วิจัยการเทคโนโลยีชีวภาพผสมเทียมพิษณุโลก ศูนย์วิจัยพัฒนาการอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก จัดกิจกรรมโครงการ Dairy Field Day ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบทั้งระบบ โดยเข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรโคนมในพื้นที่ตำบลปากช่อง และตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้
- ฟาร์มอุทิศ ขุลีเทาว์
- ฟาร์มสุดใจ ฮิลเดบรันท์
เข้าแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์และตรวจท้อง จำนวน 26 ตัว ให้คำแนะนำการจับสัดผสม การเสริมวิตามิน แร่ธาตุบำรุงระบบสืบพันธุ์ 
ให้แนะนำการจัดการด้านอาหาร การทำสูตรอาหาร TMR ความต่อเนื่องของวัตถุดิบอาหารและสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบให้เหมาะสม
การจัดการฟาร์ม แนะนำการระบายความร้อนภายในคอกพักสัตว์ เพิ่มแหล่งน้ำดื่มให้เพียงพอต่อปริมาณสัตว์ภายในคอก
#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักงานปศุสัตว์เขต 6