S 155566093

การประชุมติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

วันที่ 23 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน
ประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting มายังห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

95746

"ประชุมซักซ้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมาตรการเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า และซากสุกรหรือซากหมูป่า“

วันที่ 22 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมาตรการเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า และซากสุกรหรือซากหมูป่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า โดยมีนายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมทางไกลออนไลน์ด้วยโปรแกรม Application : Zoom มายัง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1617588325290

    วันที่ 1-2 เมษายน 2564  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 2 บูรณาการติดตามประเมินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รวมทั้งค้นหาผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการทำ Quick Survey และสรุปผลการประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนี้

     -​ ประชาชนยังมีความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงทำให้การฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคยังไม่ครอบคลุม
     -​ ประชาชนไม่ทราบถึงหลักปฏิบัติในการป้องกันการถูกสุนัขกัด (คาถา 5 ย)
#ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6#

20210421 093052 

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2 
โดยฝึกอบรมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1617247921626 

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ เป็นประธานในการประชุมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรายงานผลการปฎิบัติและรับฟังนโยบายในการปฎิบัติของท่านปศุสัตว์เขต 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก