1616801040191

 วันที่ 24-26 มีนาคม 2564 นางสาวรตา รังสิติยากร นายสัตวแพทย์ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมอบรมร่วมกับเครือข่ายทั้งในและระหว่างประเทศ ในการเตรียมความพร้อมใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงโรคไข้หวัดนกของประเทศไทย (Joint risk assessment) ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเป็นความร่วมมือจากไตรภาคี (องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ, องค์การสุขภาพสัตว์โลก, และองค์การอนามัยโลก) โดยมีผู้เข้าประมาณ 60 คน จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย องค์กรไตรภาคี และหน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำมาใช้จริงได้พื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคได้ต่อไป

1616659266883 

วันที่ 25 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. ปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานการปฎิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019( Covid 19 ) กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/ 2564 ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Zoom Conference ) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 20210324 134129

วันที่ 24 มีนาคม 2564 
             สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย นายเทวัญ  รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง, ผู้แทนศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก, ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์, ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์, ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดและตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ด้านยุทธศาสตร์ฯ ด้านนโนบายกรมปศุสัตว์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์กำหนด
#ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1616636120743
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ศูนย์วิจัยการเทคโนโลยีชีวภาพผสมเทียมพิษณุโลก ศูนย์วิจัยพัฒนาการอาหารสัตว์เพชรบูรณ์     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก จัดกิจกรรมโครงการ Dairy Field Day ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบทั้งระบบ โดยเข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรโคนมในพื้นที่ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จำนวน 5 ฟาร์ม ดังนี้
- ฟาร์มสังวาลย์ ผิวผ่อง
- ฟาร์มกิตติกร แก้วประสงค์
- ฟาร์มพิเชษฐ์ จันทร์สอน
- ฟาร์มบุญมี หาญรักษ์
- ฟาร์มวิชัย สีลากลาง
เข้าแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์และตรวจท้อง จำนวน 7 ตัว แก้ไขปัญหากับอักเสบ(แต่งกีบ) จำนวน 1 ตัว รักษาลูกโค 1 ตัว แนะนำการจัดการด้านอาหาร แก้ไขปัญหาสัดส่วนอาหารหยาบข้นไม่เหมาะสม 
การจัดการอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม แนะนำการจัดการสุขศาสตร์การรีดนม ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องรีด การตรวจสอบโรคเต้านมอักเสบด้วยน้ำยา CMT อย่างถูกต้อง และส่งเสริมการทำมาตรฐาน GAP ฟาร์มโคนม
#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1616561923803 


 
วันที่ 24 มีนาคม 2564 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการเข้าร่วมประชุมการคัดเลือกเครือข่ายเกษตรกรดีเด่นกรมปศุสัตว์ ระดับประเทศ ผ่านระบบvideo conferences (google meeting) ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้มีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ะิษณุโลก และปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมด้วย
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์