1616057804652

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “รวมพลคน ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)” รุ่นที่ 9 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

        เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 27 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) และเกษตรกรได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมรับรู้ เทคนิค วิธีการและเทคโนโลยี เพื่อนำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์   
        โดยมีนางกิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1616055418050

วันที่ 16-17 มีนาคม 2564  เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ออกหน่วยห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)” เพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนด ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยดำเนินการตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง จากปัสสาวะสุกรจากฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ และทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น เช่น การตรวจการปลอมปน ความชื้น สารพิษจากเชื้อรา สารตกค้างและยาปฏิชีวนะในอาหารจิ้งหรีด อาหารไก่ และอาหารสุกร ซึ่งผลการตรวจปัสสาวะทุกตัวอย่างไม่พบสารเร่งเนื้อแดง และไม่พบการปนเปื้อนในอาหารสัตว์

 1615885301616

 วันที่ 16 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “รวมพลคน ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)” รุ่นที่ 8 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

        เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 36 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) และเกษตรกรได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมรับรู้ เทคนิค วิธีการและเทคโนโลยี เพื่อนำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์   
        โดยมีนายสิริวุฒิ บางโพธิ์ทอง  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1615973942096 

วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ไม่เหมาะสม ในพื้นที่อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอลานสัก อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  จำนวน 5 กลุ่ม เพื่อติดตามสถานะแม่โคเนื้อ ลูกเกิด เรื่องการชำระหนี้เงินกู้ และติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (คนรวมกลุ่ม วัวควายรวมคอก) จำนวน 30 รายในพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 1615871944177

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ติดตามการตรวจประเมินคอมพาร์ทเมนต์และตรวจประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ที่ฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก และอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ซึ่งฟาร์มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มและปฏิบัติตามเกณฑ์ของระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก เป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จากขบวนการผลิตที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม