​

 รายละเอียด ดาวน์โหลด
 1. กำหนดการโครงการประชุมสัมมนา เรื่องการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563
 2.เอกสารสำนักงานปศุสัตว์เขต 6      
     - ฝ่ายบริหารทั่วไป  
     - ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  
     - ส่วนสุขภาพสัตว์  
     - ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
     - ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
       
 3. เอกสารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด      
     - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร    
     - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  
     - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
     - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  
     - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์  
     - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  
     - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย      
     - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์    
     - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี  
       
 4. เอกสารศูนย์ฯ      
     - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  
     - ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก    
     - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์  
     - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร      
     - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย      
     - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก  
     - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์      
     - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก      
       
 5. กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 6  

 

***หมายเหตุ : การเปิดไฟล์ให้คลิกที่โฟรเดอร์สีเหลืองด้านท้ายของหัวข้อที่ต้องการ