กฎกระทรวง 
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2554
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549
 
ระเบียบงานบริหาร งานการเงิน งานพัสดุ
 ระเบียบงานบริหาร งานการเงิน งานพัสดุ
ข้อบังคับกรมปศุสัตว์
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2552
 แผนการปฏิบัติงานประจำปี
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2563
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน
 แผนการใช้จ่ายงานประจำปี 2563
 งบทดลองปรพจำปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มต่างๆ
* ขออนุมัติไปราชการ                                         * ใบขออนุญาตใช้รถยนต์                          * แผน - ผลการปฏิบัติงาน
* ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ          * รายละเอียดการใช้รถยนต์                       * ใบรับรองแทนใบเสร็จการรับเงิน
* แบบ 10                                                          * ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว      * ใบลาพักผ่อน
* แบบใบขอยกเลิกวันลา                                     * ใบมอบฉันทะ                                        * ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
* ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล    *  แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน                    *  สัญญายืมเงิน
* สัญญาค้ำประกัน กรณีพนักงานราชการยืมเงิน      * แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
* แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ  KTB Corporate Online ( จ้างเหมา )                    *  คำรับรองการเป็นวิทยากร
* ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร                          * ใบสำคัญรับเงิน                                      * ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินกู้ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์
* แบบฟอร์มการยืม - คืน พัสดุและอุปกรณ์              * แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
 
แบบฟอร์มระเบียบ
แบบฟอร์มข้อบังคับ
แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
แบบฟอร์มหนังสือภายใน
แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา
แบบฟอร์มแถลงการณ์
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง