วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ในพื้นที่ อ.เมืองอุทัยธานี ,อ.ทัพทัน ,อ.สว่างอารมณ์ ,อ.หนองขาหย่าง และอำเภอหนองฉาง โดยมีเกษตรกรจำนวน 40 กลุ่ม  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ขยายพันธุ์กระบือ และให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงกระบือในการนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมติดตามงานฯ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 นำโดยนางสาววิภาพร เฟื่องฟุ้ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นางสาวนันท์นภัส แสนคำ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และนางสาวรตา รังสิติยากร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทำหมันคุมกำเนิดในสุนัขและแมวด้อยโอกาส และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดดงข่อย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ในการนี้มี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมฯ ,ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ฯ ,ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ,ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานฯ ,ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ประชุมตรวจติดตามงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการตามงาน Function,Agenda และ Area based ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร และด่านกักกันสัตว์พิจิตร เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าตรวจประเมินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2561 และติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ อ.โพทะเล จ.พิจิตร และ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโพทะเลเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2562  จำนวน 80 ราย และอำเภอตรอน จำนวน 9 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ นำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้จากการเลี้ยงปศุสัตว์ ในการนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพทะเล  ปศุสัตว์อำเภอตรอน และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมติดตามงานฯ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุราษฎร์  สัทธิง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการตรวจปัสสาวะในฟาร์มสุกร ด้วยชุดทดสอบภาคสนสม strip test ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 2 ฟาร์ม  ได้แก่ฟาร์มพยับ และพัชรีฟาร์ม ซึ่งผลการทดสอบเป็นลบทั้งสองฟาร์ม และตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์และประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมินสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดทำฟาร์มกระบือของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานีเพื่อเตรียมเข้าสู่การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ต่อไป

เนื้อหาอื่นๆ...