196056

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์โดยนายชัยนาท แสนยศผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และคณะตรวจติดตามระบบ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมกงไกรลาศ และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย นายจำนงค์ สันกว้าน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษร่วมตรวจประเมินในครั้งนี้

S 39698442

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ น.สพ.ดำรงศักดิ์ ทาทอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม การติดตามความก้าวหน้าโครงการ Mobile Lab จัดโดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและ วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563

S 10526763

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานโครงการฝึกซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ในระดับจังหวัด​ รูปแบบเฉพาะหน้าที่​ (Functional​ Exercise) และได้มอบนโยบายเกี่ยวกับกับการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรค และบรรยายให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดจากการระบาดของโรคดังกล่าวด้วย ซึ่งในโครงการฯ นี้ผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน ได้แก่ เจ้าหน้าจากกรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรและโรงฆ่าสัตว์
ณ ห้องประชุมโรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จ.พิจิตร

195725

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์โดยนายชัยนาท แสนยศ และคณะตรวจติดตาม ระบบ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมศรีนคร และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดสุโขทัย นายจำนงค์ สันกว้าน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมตรวจประเมินในครั้งนี้

379184

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบหมายให้คณะผู้ตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์ ประกอบด้วย น.สพ.ชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมคณะ และสพ.ญ.อารัมภีร์ อุทาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) คอมพาร์ทเมนต์ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ (ไก่เนื้อ) ลำดับที่ BFI17 ในพื้นที่อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4 ฟาร์ม

 

เนื้อหาอื่นๆ...