วันที่ 23 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสักปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
เข้าฟาร์มสุดใจ ฮิลเดบรันดท์ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนลูกโค 1 ตัว ล้วงตรวจท้องแม่โค 9 ตัว ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โคไม่กลับสัดหลังคลอด 1 ตัว และติดตามอาการโคป่วย 1 ตัว
ให้คำแนะนำการดูแลลูกโค แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 1 ราย
รายงานโดย :  นางสาวจิตชนก คิ้มวงษ์ษา หน่วย HHU หล่มสัก

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศและหน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวทั้งเพศผู้และเพศเมีย โดยดำเนินการจำนวน 79 ตัว ณ วัดท้องโพลง ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
รายงานโดย : จารุพรรณ จันทร์ดา 
หน่วย HHU กงไกรลาศ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต6

วันที่ 22 เมษายน 2563 หน่วย HHU กงไกรลาศออกปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ เข้าเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์จุลินทรีย์ในน้ำนมในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ ศูนย์รับน้ำนมดิบกงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
ออกปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมในพื้นที่อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย จำนวน 2 ฟาร์ม ได้แก่ 
ฟาร์มสมเดช พยอม เข้าดำเนินการรักษาโคป่วยล้มไม่ลุก 1 ตัว
ฟาร์มณัฐพล พุ่มศิริ เข้าดำเนินการสอบถามต้นทุนการผลิตน้ำนมและรักษาโคป่วยโรคพยาธิในเม็ดเลือด 1 ตัว
รายงานโดย : จารุพรรณ จันทร์ดา หน่วย HHU กงไกรลาศ สนง.ปศข.6

วันที่ 23 เมษายน 2562 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มดำรงค์ บุญลี้ ปรับฐานข้อมูลโค พบว่าผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แนะนำการจัดการอาหารแม่โคหลังคลอด ตรวจสอบคุณภาพอาหารหยาบและแนะนำการให้อาหารหยาบให้เพียงพอต่อความต้องการ ให้คำแนะนำการรักษาโคป่วยหลังคลอดจากภาวะ Ketosis จำนวน 1 ตัว และมอบอาหารเสริมแร่ธาตุก้อน 
            เข้าเยี่ยมฟาร์มไพศาล  แดงงาม ปรับฐานข้อมูลโค พบว่าผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจสอบระบบเครื่องรีดนม พบว่าระบบท่อลมสุญญากาศชำรุด ระบบปั๊มลมและถังลมสุญญากาศขาดการบำรุงรักษา จึงแนะนำให้ตรวจสอบตามโปรแกรมที่กำหนด วางแผนการปรับปรุงระบบเครื่องรีดนมเพื่อแก้ไขปัญหาเกรมนม (MB) และ SCC เพื่อลดปัญหาโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการต่อไป 
         ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า อบรมให้ความรู้เกษตรกร โดยให้ทางเลือกการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์วากิวผสมกับกลุ่มแม่รีดโคนมที่เตรียมคัดทิ้งเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นและให้ความรู้ด้านโรคระบาดในโคนม 
         ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้าและชุดปฏิบัติการฉุกเฉินกู้ภัยช่วยชีพตากฟ้า จับสุนัขไม่มีเจ้าของถูกกับดักนายพรานหนีบจนขาขาด ณ วัดพุขมิ้น จำนวน 1 ตัว แล้วส่งรักษาตัวต่อไป

วันที่ 22 เมษายน 2563 หน่วย HHU ศรีเทพ เข้าทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้่าเปื่อย(FMD)​ ในโคที่ทำเข็มแรกรอบ 1/63 ในฟาร์มโคนม พื้นที่ตำบลสระกรวด และตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จำนวน 9 ฟาร์ม โคทั้งหมด 30 ตัว และอัพเดทฐานข้อมูลโคนม เข้าฟาร์มบุญเพิ่ม สิริโฉม เพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ
รายงานโดยนางสาวเจนจิราพร สอนทอง หน่วย HHU ศรีเทพ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6