325640

ประชุมการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ.กำแพงเพชร

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 

 1627875628037

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1627371207887

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าภารกิจของงานมาตรฐานการปศุสัตว์ ผ่านระบบ Application Zoom ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ และมีเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ทั้ง 9 จังหวัดเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมบางแก้ว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 20210729 094101

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. ปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ เป็นประธานในการประชุมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรายงานผลการปฎิบัติและรับฟังนโยบายในการปฎิบัติของท่านปศุสัตว์เขต 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ( ห้องบางแก้ว) อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ( เพื่อเป็นการปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ได้ทำการประชุมผ่านระบบแอพพลิเคชั่น zoom )

1627034279792

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดประชุมติดตามงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบางแก้ว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และมีเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 9 จังหวัดเข้าร่วมประชุมฯ โดยมี นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการเปิดประชุมครั้งนี้