วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ปี 2562 และโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าตรวจประเมินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2561  ในพื้นที่ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ นำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้จากการเลี้ยงปศุสัตว์ ในการนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรานกระต่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมติดตามงานฯ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค(เหนือตอนล่าง) ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 อำเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาภาคเหนือในเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6  ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2  ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 นายพีระ  ทองโพธิ์ และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ,การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลที่มีระบบ Long Term Care ปี 2562 ,การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า และการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตรวจประเมินและติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์และ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ และ กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ อำเภอเมือง,อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน และยังเพื่อให้เกษตรกรสามารถเป็นผู้จัดการ บริหารจัดการ การผลิต ผลผลิต และการตลาดได้ โดยมีการบริหารจัดการร่วมกันและรวมกันจำหน่ายโดยมีการตลาดรองรับที่แน่นอน

เนื้อหาอื่นๆ...