วันที่ 28 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU ศรีเทพ ร่วมกับ สหกรณ์โคนมศรีเทพ แจกจ่ายนมพาสเจอร์ไรส์ให้กับ โรงพยาบาลศรีเทพ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด องค์การบริการส่วนตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์นมภูเขา
        เข้าฟาร์มในพื้นที่อำเภอศรีเทพ ได้แก่ ฟาร์มสมหวัง พุ่มเขียว ฟาร์มสุขใจ บุราณคำ ฟาร์มชูชัย ฟาร์มสุวิทย์ บุราณคำ และฟาร์มบำเพ็ญ บุราณคำ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ติดตามสถานะโค ล้วงตรวจท้องจำนวน 2 ตัว สอบถามต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ และกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโครุ่นที่ทำวัคซีนครั้งแรก จำนวน 3 ตัว
รายงานโดย นางสาวเจนจิราพร สอนทอง หน่วย HHU ศรีเทพ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

วันที่ 29 เมษายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 นายสุรพล  ธัญญเจริญ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาวะวิกฤติ covid-19 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 27 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสักปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
          เข้าฟาร์มสุนันทา หม่องวันนะ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบการทำงานของระบบรีดนม 
          เข้าฟาร์มภาณุพงศ์ โนรีเวช ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบการทำงานของระบบรีดนม
รายงานโดย :  นางสาวจิตชนก คิ้มวงษ์ษา หน่วย HHU หล่มสัก

วันที่ 27-28 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อสร้างอาชีพ ในฟาร์มเลี้ยงโคขุน สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 27 เมษายน 2562 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มประเสริฐ  ชูจิตร ปรับฐานข้อมูลโค พบว่าผลผลิตฟาร์มอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง พบปัญหาโคไม่เป็นสัดหลังคลอด จึงแนะนำการจับสัตว์ ฉีดวิตามินบำรุงและเสริมแร่ธาตุผง ตรวจเช็คระบบเครื่องรีดนม พบชุดไลเนอร์รีดนมเสื่อมสภาพ แนะนำให้เปลี่ยนชุดไลเนอร์ จำนวน 1 ชุด แนะนำการจัดการอาหารโคทดแทน และวาดรูปพรรณโคนม แล้วเข้าฟาร์มปริพันธุ์  กลิ่นจำปา ติดตามการแนะนำการจัดการอาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาองค์ประกอบในน้ำนมดิบต่ำกว่ามาตรฐาน พบว่ามีการเพิ่มอาหารหยาบคุณภาพดีในกลุ่มแม่โครีดใหม่ และเข้าฟาร์มนุพันธ์  ธาระพุฒิ ติดตามผลการผ่าตัดหัวนมเกินในโครุ่น จำนวน 1 ตัว พบว่าแผลแห้งดีจึงทำการตัดไหม
รายงานโดย : จักรพงษ์ พัวพัน หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ตากฟ้า

เนื้อหาอื่นๆ...