วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ อุดมเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2562

วันที่​ 27-29 สิงหาคม​ 2562​ นายพนม​ มีศิริพันธุ์​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการพัฒนาในระดับพื้นที่และระดับภาคกรมปศุสัตว์ โดยท่านอธิการบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตเป็นประธาน ณ โรงแรมรามาด้า บายวินด์แฮม ภูเก็ต ดีวาน่า ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดทำแผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ในระดับภาค เพื่อเสนอของบประมาณในปี 2563-2565

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปสุสัตว์ ได้ดำเนินการติดตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค  “โครงการคนรวมกลุ่ม โครวมคอก” ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีเกษตรกรร่วมโครงการจำนวน 30 ราย ในพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร Young Smart Farmer ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่​ 27-28​ สิงหาคม​ 2562​ นายพนม​ มีศิริพันธุ์​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถะด้านการเงิน​ การคลังของเงินทุนหมุนเวียน​ หลักสูตร​"การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์​ (KTB​ Corperate Online)​โดยมีนายจีระศักดิ์​ พิพัฒนพงศ์โสภณ​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม​ ณ​ โรงแรมเอเชีย​ ราชเทวี​ กรุงเทพฯ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย นายมานพ  มาเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

เนื้อหาอื่นๆ...