133358 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ เป็นประธานในการประชุมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรายงานผลการปฎิบัติและรับฟังนโยบายในการปฎิบัติของท่านปศุสัตว์เขต 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ( เพื่อเป็นการปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ได้ทำการประชุมผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line )

20210528 093839 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เวลา 9.30 น. ปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ zoom  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1622103262390

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครไทย ออกปฏิบัติโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อติดตามสถานะแม่โคเนื้อ สถานะลูกเกิด และชี้แจงความพร้อมในการชำระหนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 207258658

วันที่  27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ปศุสัตว์เขต 6  นายเทวัญ รัตนะ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ  รอบที่ 2  และการขับเคลื่อนแบบบรูณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุทัยธานี ผ่านระบบ Zoom Conference  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

20210527 090137 

วันที่  27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ปศุสัตว์เขต 6  นายเทวัญ รัตนะ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ  รอบที่ 2  และการขับเคลื่อนแบบบรูณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดกำแพงเพชร ผ่านระบบ Zoom Conference  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก