รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

รายงานผลการอบรมบุคคลภายนอกโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อ-กระบือระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2565โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อ-กระบือระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2565

- สรุปผลโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 - รายงานผลการอบรมบุคคลภายนอกโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านตลาดโคเนื้อ-กระบือ ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2566โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านตลาดโคเนื้อ-กระบือ ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2566